Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: Doniec Górecki & Partnerzy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, NIP: 6793115993, REGON: 362472945, ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000574486) adres korespondencyjny: ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków
e-mail: biuro@dgp.legal
telefon: (+48) 12 307 96 96

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy, mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. (i) odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub (ii) w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

KLAUZULA INFORMACYJNA (KLIENCI)

DONIEC GÓRECKI & PARTNERZY SP. K.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług prawnych (pomocy prawnej) w naszej Kancelarii, w szczególności udzielaniem porad i konsultacji prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów dokumentów, prowadzeniem negocjacji, prowadzeniem korespondencji urzędowej, zarządzaniem ryzykiem prawnym, czynnościami o charakterze szkoleniowym oraz występowaniem przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Zakres naszych usług jest wskazany na stronie internetowej Kancelarii pod adresem: https://dgp.legal/o-nas/)

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe klientów, reprezentantów klientów oraz innych osób, których dane są przetwarzanie w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów (np. strony postępowań, uczestnicy negocjacji, adresaci pism, strony zawieranych umów, pełnomocnicy, świadkowie, biegli) w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia i prowadzenia pomocy prawnej oraz rozliczenia świadczonych usług, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
 • rola procesowa,
 • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numer NIP i REGON,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do świadczenia pomocy prawnej, zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie – w zależności od okoliczności – może uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

W związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów lub ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto w przypadku danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, przetwarzamy dane osobowe wyłączne: (i) w przypadku wyrażenia przez osobę, której dotyczą dane odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) albo gdy (ii) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO) albo gdy (iii) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe podczas świadczenia pomocy prawnej, a ponadto będą one przechowywane przez okres dziesięciu lat od końca roku, w którym zakończyliśmy świadczenie pomocy prawnej, w szczególności zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Cofnięcie zgody – w zależności od okoliczności – może uniemożliwić dalsze świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni,
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

Ponadto informujemy, że w związku z brzmieniem art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii) (art. 15 ust. 1 i 3 RODO), prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 19 RODO) może być wykonywane tylko w takim zakresie w jakim, w jakim nie narusza obowiązku zachowania przez radcę̨ prawnego tajemnicy zawodowej.

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej, osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA (KONTRAHENCI I PARTNERZY)

DONIEC GÓRECKI & PARTNERZY SP. K.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem dostaw lub świadczeniem usług na rzecz Kancelarii, jak również w związku z prowadzeniem innej współpracy biznesowej z Kancelarią.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
 • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numer NIP i REGON,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy.

Niepodania określonych danych osobowych, nieudzielenie lub wycofania zgody na ich przetwarzanie może oznaczać w konkretnych okolicznościach brak możliwości nawiązania lub dalszego prowadzenia współpracy.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umów zawartych z kontrahentami i partnerami (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4).

Przetwarzamy także dane osobowe, które są niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie w związku z wykonywaniem dostaw lub świadczeniem usług na rzecz Kancelarii, jak również w związku z prowadzeniem innej współpracy biznesowej z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo jak będzie to miało znaczenie dla wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów (przy uwzględnieniu okresów przedawnienia), jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie. Po upływie ww. okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa lub pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy udostępniać i/lub przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa (np. rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia społeczne, itp.), jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMOWANIE O DZIAŁALNOŚCI)

DONIEC GÓRECKI & PARTNERZY SP. K.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzeniem profili i fanpage w mediach społecznościowych, przesyłaniem naszego newslettera, informowania o ofercie naszych usług i warunkach ich świadczenia, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji (dalej łącznie powyższe: „informowanie o naszej działalności”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
 • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,
 • inne dane służące do informowania o działalności z poszanowaniem prawa i wolności osób, które dotyczące dane osobowe.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.

W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i  jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić komunikację w celu informowania o naszej działalności.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji. Mogą być jednak przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień i spersonalizowanych ofert w oparciu o historię używania naszego serwisu oraz informacje przesłane do osób, których dotyczą dane. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne do informowania o naszej działalności, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe także innym podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DONIEC GÓRECKI & PARTNERZY SP. K. zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w naszym ogłoszeniu. Powyższe dotyczy również odpowiednio przypadku, gdy zgłoszenie rekrutacyjne jest przesyłane wyłącznie z Twoje inicjatywy (nie jest związane z naszym ogłoszeniem lub ofertą zatrudnienia).

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie danych dla celów przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w treści CV następującą formułę zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku rekrutacją na stanowisko pracy wskazane w naszym ogłoszeniu, jak również – w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody – dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe kandydatów dozwolone lub wymagane w świetle przepisów prawa do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. następujące kategorie danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców kandydata,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • ewentualne inne dane osobowe jeżeli obowiązek ich podania, wynika z odrębnych przepisów.

Nieprzekazanie przez kandydata ww. danych może w konkretnych przypadkach uniemożliwić udział w procedurze rekrutacyjnej lub będzie wymagało uzupełnienia niezbędnych danych.

Podanie przez kandydata w toku rekrutacji jakichkolwiek innych niż ww. danych osobowych (w tym wizerunku) jest dobrowolne, nie ma wpływu na przebieg i wynik procesu rekrutacji, w szczególności nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia kandydatury w procesie rekrutacji. Przekazanie takich danych z inicjatywy kandydata jest w świetle równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w procesie rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody przetwarzamy dane osobowe dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie w związku z zatrudnieniem pracowników lub współpracowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • związane z rekrutacją na dane stanowisko – do czasu zakończenia procedury rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od dnia pozyskania danych osobowych, a
 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia pozyskania danych osobowych.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych lub do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DONIEC GÓRECKI & PARTNERZY SP. K. (PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY)

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w związku z Twoim zatrudnieniem w charakterze pracownika lub współpracownika naszej firmy.

Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe jeżeli jesteś osobą bliską dla pracownika lub współpracownika, wówczas gdy podanie takich danych przez pracownika lub współpracownika jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień.

Na podstawie Twojej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody możemy przetwarzać ponadto dane osobowe dla celów związanych w szczególności z: (i) zapewnieniem możliwości korzystania z określonych usług takich jak szkolenia, prywatna opieka zdrowotna, dostęp do obiektów i usług sportowych, kulturalnych i prozdrowotnych, ubezpieczenia oraz innych podobnych benefitów oferowanych naszym pracownikom i współpracownikom, jak również (ii) dla celów związanych z marketingiem naszej firmy (np. umieszczenie Twojego wizerunku w materiałach marketingowych).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe pracowników dozwolone w świetle przepisów prawa do zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz innych uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane do kontaktu,
 • adres zamieszkania;
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • numer rachunku płatniczego (jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe osób bliskich dla pracownika lub współpracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy.

W przypadku współpracowników przetwarzamy wyłącznie dane osobowe konieczne do zawarcia i wykonania umowy ze współpracownikiem oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane do kontaktu,
 • adres zamieszkania;
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • numer rachunku płatniczego,
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe osób bliskich dla pracownika lub współpracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy.

Na podstawie osobnej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody możemy przetwarzać ponadto inne dane osobowe dla celów związanych w szczególności z: (i) korzystaniem ze szkoleń, prywatnej opieki zdrowotnej, dostępu do obiektów i usług sportowych, kulturalnych i prozdrowotnych, ubezpieczenia oraz innych podobnych benefitów oferowanych naszemu personelowi oraz jego najbliższej rodzinie, jak również (ii) w ramach działań marketingowych naszej firmy (np. umieszczenie wizerunku pracownika w materiałach marketingowych).

Niepodania określonych danych osobowych, nieudzielenie lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez pracownika, współpracownika lub ich osoby bliskie może oznaczać w konkretnych okolicznościach brak możliwości korzystania z określonych uprawnień lub świadczeń. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności będziemy dokładać starań w celu uprzedniego udzielenia właściwym osobom stosownej szczegółowe informacji o skutkach niepodania określonych danych osobowych, nieudzielenie lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umów zawartych z pracownikami i współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4).

Przetwarzamy także dane osobowe, które są niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie w związku z zatrudnieniem pracowników lub współpracowników, takich jak np. rozliczenia podatkowe oraz dla celów ubezpieczeń społecznych lub na podstawie przepisów prawa pracy (np. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto na podstawie osobnej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody możemy przetwarzać inne dane osobowe dla celów związanych w szczególności z zapewnieniem pracownikom i współpracownikom, a także ich osobom bliskim, określonych dodatkowych świadczeń lub w związku z zaangażowaniem w działania marketingowe naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe związane z zatrudnieniem tak długo jak będzie to miało znaczenie dla wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów (przy uwzględnieniu okresów przedawnienia), jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie (w szczególności wynikającymi z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych). Po upływie ww. okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa lub pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Obowiązki personelu

Możemy udostępniać niektóre dane osobowe (takie jako imię i nazwisko, funkcja lub stanowisko oraz informacje kontaktowe) osobom trzecim w związku z wykonywaniem Twoich obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy w ramach zwykłej działalności naszej firmy, jak również w związku z badaniami lekarskimi, przeprowadzanymi szkoleniami oraz w innych podobnych przypadkach związanych z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.

Usługodawcy

Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Benefity

W przypadku korzystania przez Ciebie z oferowanych za naszym pośrednictwem benefitów i innych dodatkowych świadczeń możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, które uczestniczą w ich zapewnieniu (np. placówki medyczne, organizacje oferujące karty dostępu do obiektów i usług sportowych, kulturalnych i prozdrowotnych, ubezpieczyciele, itp.).

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy udostępniać i/lub przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa (np. rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia społeczne, itp.), jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w ramach ogólnych zbiorów danych kontaktowych celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych, budowania relacji, uzyskiwania i udzielania informacji (dalej łącznie powyższe: „kontakty biznesowe”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich w ramach kontaktów biznesowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
 • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,
 • inne dane służące do informowania o działalności z poszanowaniem prawa i wolności osób, które dotyczące dane osobowe.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

W związku z kontaktami biznesowymi przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.

W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić kontakty biznesowe.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji. Mogą być jednak przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla przesyłania przypomnień i spersonalizowanych wiadomości zwrotnych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne do prowadzenia kontaktów biznesowych, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk. Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe także innym podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE)

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę cookies, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasza strona może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszej strony i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszej stronie internetowej.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub prawidłowego funkcjonowania strony internetowej („niezbędne cookies”).

Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności i wygody użytkownika lub udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszej witryny internetowej.

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie lub z różnych źródeł.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.

Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i  jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, lecz przez podmioty trzecie – na przykład – przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych produktów.

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawodoprzenoszeniadanych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dgp.legal.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.