Warunki Świadczenia Usług Prawnych

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze „Warunki Świadczenia Usług Prawnych Doniec Górecki & Partnerzy” stanowią integralną część umowy w przedmiocie świadczenia usług prawnych zawieranej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

1.2. Zleceniobiorca jest spółką prawa handlowego powołaną w celu świadczenia usług prawnych, w ramach której komplementariusze wykonują zawód radcy prawnego. Zleceniobiorca świadczy usługi prawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. z dnia 25 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115) oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania działalności zawodowej w zakresie udzielania doradztwa prawnego (pomocy prawnej), jak również zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeksem Etyki Prawników Europejskich (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - CCBE).

Definicje

2.1. Określenia użyte w „Warunkach Świadczenia Usług Prawnych” posiadają następujące znaczenie:

a) „Warunki Świadczenia Usług Prawnych”, „Warunki” – niniejsze Warunki Świadczenia Usług Prawnych Doniec Górecki & Partnerzy;

b) „Zleceniobiorca” lub „Kancelaria” - Doniec Górecki & Partnerzy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (ul. Stefana Korbońskiego 6, 30-443 Kraków), NIP 679-31-15-993, REGON: 362472945, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000574486;

c) „Zleceniodawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług prawnych na podstawie Umowy;

d) „Strony” – Zleceniobiorca i Zleceniodawca;

e) „Umowa” – oznacza umowę w przedmiocie świadczenia usług prawnych zawieraną pomiędzy Stronami niezależnie od formy i trybu (sposobu) jej zawarcia, której treść określona jest łącznie - zależnie od okoliczności – przez wszystkie lub niektóre ze wskazanych dokumentów: (i) osobny dokument umowy podpisany przez Strony, (ii) zlecenie - list zlecający lub potwierdzający zlecenie usług prawnych, (iii) Warunki Świadczenia Usług Prawnych, (iv) inne ogólne warunki lub dokumenty odniesienia przyjęte w danym przypadku, w tym jako załączniki do wyżej wskazanych, (v) wszelkie zmiany lub uzupełnienia powyższych – zależnie od uzgodnień Stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy powyższymi dokumentami, przyjmuje się pierwszeństwo wg wyżej wskazanej kolejności z zastrzeżeniem jednak zmian i uzupełnień wskazanych w pkt (v);

f) „usługi prawne”, „usługi” – usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie Umowy.

Usługi

3.1. Podstawowa warunki współpracy pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu i zakresu świadczonych usług oraz warunków wynagrodzenia podlegają określeniu w osobnym dokumencie umownym podpisanym przez Strony albo liście zlecającym / potwierdzającym zlecenie usług prawnych (zlecenie).

3.2. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, że Umowa nie obejmuje zobowiązania świadczenia usług dotyczących doradztwa inwestycyjnego, doradztwa z zakresu rachunkowości, księgowości, rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa technicznego, środowiskowego, przygotowania wycen oraz usług detektywistycznych, jak również innych usług, których świadczenie wymaga szczególnych uprawnień, posiadania określonych koncesji, zezwoleń, zgód, licencji, itp. oraz takich, które w świetle ustalonych rynkowo praktyk nie wchodzą zwyczajowo w zakres usług prawnych świadczonych przez radców prawnych i adwokatów.

3.3. W przypadku zawarcia przez Strony w przyszłości jakichkolwiek innych Umów, niniejsze Warunkach Świadczenia Usług Prawnych znajdują zastosowanie, chyba że Strony wyraźnie wskazały inaczej.

Poufność informacji

4.1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usług prawnych (tajemnica zawodowa). Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Zleceniobiorca nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) – w zakresie określonym tymi przepisami.

4.2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Umowy może wymagać uzyskania przez Zleceniobiorcę dostępu do dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy (lub jego podmiotów powiązanych) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz innych nieujawnionych publicznie informacji Zleceniodawcy (lub jego podmiotów powiązanych), w tym informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 2286 (łącznie powyższe: „informacje poufne”).

4.3. Zleceniodawca wyraża zgodę na ujawnienie informacji poufnych przez Zleceniobiorcę w ramach właściwych postępowań sądowych, administracyjnych lub dyscyplinarnych w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zleceniobiorcy lub jego wspólników, pracowników i współpracowników.

4.4. W celu umożliwienia należytej realizacji usług prawnych Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę i zapewnia mu możliwość uzyskania wszelkich dokumentów i informacji od pracowników, współpracowników, innych doradców oraz osób i podmiotów współpracujących lub współdziałających ze Zleceniobiorcą.

Rozliczenia

5.1. O ile strony nie ustaliły inaczej, wynagrodzenie Zleceniobiorcy dotyczące usług prawnych świadczonych w danym miesiącu podlega zapłacie w okresach miesięcznych, w terminie do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca.

5.2. Stawki wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy są stawkami netto, które zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

5.3. O ile Strony nie ustaliły inaczej, w przypadku rozliczeń opartych o czas pracy Zleceniobiorcy przy wykonywaniu usług, czas poświęcony wykonaniu usług prawnych dokumentowany będzie przez sporządzenie zestawienia efektywnego czasu realizacji usług. Zestawienie przekazywane będzie Zleceniodawcy w formie elektronicznej za okresy miesięczne (miesiąc kalendarzowy). Zleceniodawca zobowiązany jest do akceptacji zestawienia w terminie dwóch dni roboczych lub przedstawienia w tym terminie swoich umotywowanych zastrzeżeń w pisemnej formie elektronicznej za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej Stron. Brak należycie umotywowanych zastrzeżeń ze strony Zleceniodawcy w powyższym terminie w stosunku do przekazanego zestawienia oznacza jego akceptację bez zastrzeżeń.

5.4. Koszty i wydatki konieczne dla realizacji usług prawnych, poniesione przez Zleceniobiorcę, w tym koszty podróży służbowych i noclegów podlegają zwrotowi przez Zleceniodawcę po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę stosownych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów i wydatków. Koszty i wydatki mogą obejmować w szczególności, lecz nie wyłącznie: koszty podróży służbowych i noclegów, opłaty i wydatki sądowe i administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za wydanie odpisów, wypisów, zaświadczeń i innych dokumentów, jak również koszty i wydatki związane z usługami zewnętrznymi nabywanymi w interesie i w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

5.5. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy jakichkolwiek środków pieniężnych na pokrycie kosztów i wydatków związanych z wykonaniem usług prawnych lub w innym celu, środki te będą przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym Zleceniobiorcy i zostaną przeznaczone na cele związane z realizacją usług prawnych zgodnie z Umową lub zwrócone Zleceniodawcy na jego żądanie. W przypadku opóźnienia w płatności, Zleceniobiorca jest uprawniony do pokrycia przysługujących mu od Zleceniodawcy należności z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych ze środków pieniężnych otrzymanych od Zleceniodawcy na pokrycie kosztów i wydatków związanych z wykonaniem usług prawnych lub w innym celu.

Komunikacja

6.1. Ustalenia Stron, świadczenie usług prawnych oraz komunikacja w odniesieniu do przebiegu do spraw dotyczących świadczonych usług prawych, jak również spraw dotyczących rozliczenia wynagrodzenia, kosztów i wydatków związanych z wykonaniem usług prawnych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy może być prowadzona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej (w szczególności komunikatory internetowe).

6.2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pomimo zastosowania profesjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności komunikacji, nie można całkiem wykluczyć niektórych ryzyk łączących się m.in. z możliwością nieautoryzowanego bezprawnego dostępu osób trzecich do komunikacji lub zakłóceń systemów.

Dokumenty

7.1. W związku ze świadczonymi usługami Zleceniobiorca przechowuje posiadane dokumenty i informacje w formie elektronicznej przy wykorzystaniu zewnętrznych serwerów należących do profesjonalnych dostawców usług tego rodzaju. Zawierają Umowę, Zleceniodawca zgadza się na taki sposób przechowywania dokumentów i informacji oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pomimo zastosowania profesjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przechowywanych danych, nie można całkiem wykluczyć niektórych ryzyk łączących się m.in. z możliwością nieautoryzowanego bezprawnego dostępu osób trzecich do zgromadzonych danych lub zakłóceń systemów.

7.2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji spraw prowadzonych w ramach usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy w okresie świadczenia usług prawnych. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych na rzecz Zleceniodawcy, w przypadku braku pisemnych instrukcji Zleceniodawcy dotyczących przekazania przez Zleceniobiorcę posiadanej dokumentacji, Zleceniobiorca - według swojego uznania – może dalej przechowywać w formie elektronicznej lub materialnej dokumentację spraw prowadzonych w ramach usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy lub też może usunąć posiadaną dokumentację bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Zleceniodawcy.

7.3. Niezależnie od powyższego, Zleceniobiorca uprawniony jest do zachowania elektronicznej kopii dokumentacji spraw prowadzonych w ramach usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy w celu archiwalnych oraz ochrony praw i interesów Zleceniobiorcy lub jego wspólników, pracowników i współpracowników.

Własność intelektualna

8.1. Zleceniobiorca zachowuje prawa wyłączne do własności intelektualnej wytworzonej w toku realizacji usług prawnych na rzecz Zleceniodawcy. Zleceniodawca uprawniony jest do posługiwania się wszelkimi dokumentami i innymi materiałami wytworzonymi przez Zleceniobiorcę w toku realizacji usług prawnych w zakresie i dla osiągniecia celu Umowy.

Odpowiedzialność

9.1. Umowa ma charakter umowy starannego działania. W ramach Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się działać z należytą starannością we współpracy ze Zleceniodawcą dla stworzenia warunków umożliwiających realizację celu Umowy, jednak nie gwarantuje osiągnięcia tego celu i nie ponosi odpowiedzialności za niewystąpienie zakładanego rezultatu.

9.2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę). Odpowiedzialność Zleceniobiorcy oraz jego wspólników, pracowników i współpracowników za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy (Warunków), niezależnie od podstawy prawnej roszczeń (roszczenia kontraktowe, deliktowe lub inne) ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości oraz do wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynikającego z Umowy, a w przypadku braku możliwości określenia takiej wartości na podstawie Umowy, do kwoty 100 000 złotych.

9.3. W stosunku do jakichkolwiek usług zlecanych osobom trzecim za pośrednictwem Zleceniobiorcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest wyłącznie do winy w wyborze w rozumieniu art. 429 Kodeksu cywilnego.

9.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z realizacji określonych poleceń Zleceniodawcy, o ile Zleceniobiorca uprzedził Zleceniodawcę o ryzyku związanym z wykonaniem jego polecenia.

9.5. Przy realizacji swoich zobowiązań w ramach przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca będzie działać w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez Zleceniodawcę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do weryfikacji rzetelności, kompletności i zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji i dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę.

9.6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za założenia ekonomiczne przedstawione Zleceniobiorcy, stanowiące podstawę do świadczenia dalszych usług doradczych w ramach przedmiotu Umowy.

9.7. Bez uszczerbku dla powyższych ograniczeń odpowiedzialności, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy (Warunków) w przypadku, gdy: a) Zleceniodawca lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy nie udostępnią Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, informacji i danych lub zostaną one udostępnione z opóźnieniem; b) udostępnione przez Zleceniodawcę lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy dokumenty, dane i informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, są niepełne lub nieprecyzyjne; c) Zleceniodawca lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy nie dopełnią wskazanych przez Zleceniobiorcy lub wiadomych im czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskania spodziewanego skutku danej czynności lub działania; d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest następstwem okoliczności zależnych od Zleceniodawcy lub osób trzecich (podmiotów finansujących, organów administracji publicznej, sądów i instytucji).

9.8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę lub rozbieżności w wykładni dokonywanej przez organy administracji publicznej, sądy i inne instytucje publiczne lub podmioty wykonujące zadania publiczne.

9.9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Zleceniodawcę z opracowań i materiałów oraz innych wyników czynności doradczych, przestrzeganie przez Zleceniodawcę obowiązujących przepisów prawa lub uzyskanie ewentualnych decyzji, zgód i pozwoleń urzędowych wymaganych dla dokonania określonych czynności.

9.10. Zleceniodawca niniejszym zobowiązuje się ochronić i zwolnić Zleceniobiorcę oraz jej wspólników, pracowników i współpracowników od odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód, kosztów, strat lub wydatków wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez jakąkolwiek osobę trzecią związanych z naruszeniem przez Zleceniodawcę obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub niniejszej Umowy.

Prawo właściwe

10.1. Umowa oraz wszelkie ewentualne spory z niej wynikające lub związane z Umową lub jej przedmiotem, w tym dotyczące zawarcia Umowy lub jej interpretacji podlegają oraz powinny być rozumiane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzyganie sporów

11.1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia przesłania przez jedną ze Stron wezwania do polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić roszczenia w sposób określony w niniejszych Warunkach.

11.2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa, o ile Strony zgodnie nie postanowią w odrębnym porozumieniu o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony sądu arbitrażowego.

11.3. Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym.

Dobra współpraca

12.1. Zleceniodawca wyraża zgodę na prezentowanie przez Zleceniobiorcę na jego stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych (portfolio klientów) informacji o świadczeniu przez Zleceniobiorcę usług prawnych na rzecz Zleceniodawcy, ogólnym charakterze i rodzajach tych usług, w tym używanie przez Zleceniobiorcę dla celów marketingowych określenia „doradca prawny Zleceniodawcy”, jak również do posługiwania się logo Zleceniodawcy dla celów marketingowych Zleceniobiorcy, o ile takie wykorzystanie nazwy lub logo Zleceniodawcy nie będzie naruszać praw Zleceniodawcy. Zleceniodawca uprawniony jest do cofnięcia ww. zgody w każdym czasie.

Zmiany

13.1. Postanowienia Warunków Świadczenia Usług Prawnych mogą być zmieniane przez Zleceniobiorcę stosownie do okoliczności. W takim przypadku Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę o wprowadzonej zmianie i udostępni w formie elektronicznej dostęp do nowego tekstu jednolitego Warunków Świadczenia Usług Prawnych Zleceniodawcy ze wskazaniem wprowadzanych zmian. Zmiany Warunków Świadczenia Usług Prawnych wprowadzone w powyższy sposób wchodzą w życie z chwilą ich akceptacji przez Zleceniodawcę lub po upływie 14 (czternastu) od dnia zawiadomienia Zleceniodawcy, chyba że Zleceniodawca wypowiedział lub rozwiązał Umowę przed upływem powyższego terminu.

Zakończenie umowy

14.1. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Zleceniobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego ze wskazaniem lub bez wskazania przyczyny.

14.2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, jeżeli stan zgodności z Umową nie zostanie przywrócony w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Stronie naruszającej Umowę pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie oraz zawierać uzasadnienie ze wskazaniem konkretnej przyczyny rozwiązania Umowy.

14.3. Postanowienia pkt 4, 8 – 12, 14.3 – 14.5 Warunków Świadczenia Usług Prawnych pozostają w mocy, pomimo ustania obowiązywania Umowy w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia niezależnie od przyczyny albo uznania Umowy za nieważną bądź nieistniejącą na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, jak również wystąpienia innych zdarzeń niweczących moc prawną Umowy. Inne postanowienia, które z racji ich charakteru muszą pozostać w mocy po wygaśnięciu niniejszej Umowy, także pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny.

14.4. W przypadku, gdy podstawowe lub dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostało określone jako prowizja od sukcesu (prowizja uzależniona od wystąpienia lub niewystąpienia określonego zdarzenia lub stanu), Zleceniobiorca zachowuje prawo do ww. wynagrodzenia pomimo wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, jeżeli wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nastąpiło z innych przyczyn niż rażące naruszenie Umowy przez Zleceniobiorcę.

14.5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy niezależnie od przyczyny nie wpływa na żadne roszczenie ani pozew, jakie którakolwiek ze Stron wniosła lub mogła wnieść przeciwko pozostałym w wyniku naruszenia Umowy.