Zgodnie z planowanymi zmianami w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zmianie mają ulec zasady dotyczące składania korekt przez kontrolowanych podatników, przez co stracą oni możliwość dwukrotnego korygowania deklaracji. Albo podatnik zgodzi się z organem kontrolującym, tym samym tracąc prawo do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku albo nie zgodzi się z wynikami kontroli, ryzykując zapłatę odsetek i ewentualne sankcje karnoskarbowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobna zasada zostanie w przyszłości zastosowana również do postępowania podatkowego.

 

KOREKTA ODWRACAJĄCA SKUTEK

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, podatnik po kontroli może złożyć co najmniej dwie korekty do deklaracji. Pierwsza z nich, zgodna z zaleceniami organu kontrolującego, składana jest w terminie 14 dni od doręczenia wyników kontroli. Składając taką korektę podatnik zgadza się z zaleceniami organu kontrolującego i ewentualnie dopłaca podatek, w związku z czym ma pewność, że nie zalega z podatkiem i nie grozi mu z tego tytułu odpowiedzialność. Natomiast do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, podatnik może wnieść drugą korektę, a w niej zamieścić wniosek o cofnięcie ustaleń kontroli i stwierdzenie nadpłaty podatku. W ten sposób podatnik może, nie ryzykując ewentualnych kosztów i sankcji, dochodzić swoich racji.

KOREKTA NIE COFNIE SKUTKÓW KONTROLI

Zgodnie z proponowanym nowym art. 83 ust. 1c ustawy o KAS „ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej”. Oznacza to, iż podatnik, który zgodził się z wynikami kontroli nie będzie mógł ich później zakwestionować, a ponowna korekta będzie bezskuteczna. Zamyka się więc możliwość dochodzenia przez takiego podatnika jego racji.

NIE ZGADZASZ SIĘ – RYZYKUJESZ SANKCJE

Proponowane przepisy nie wyłączają możliwości nie zgodzenia się z wynikami kontroli i wejścia w spór z organem przez podatnika. Wiązać się to jednak będzie z podjęciem znacznego ryzyka. Jeśli więc podatnik jest pewny swego i zamierza kwestionować ustalenia organu, to będzie musiał się liczyć z ewentualnymi konsekwencjami, w tym sankcjami karnoskarbowymi.

WYŁĄCZENIA

Projektowane zmiany w ustawie o KAS zakładają dwa wyjątki od opisanej wyżej zasady. Po pierwsze, deklarację będzie można ponownie skorygować, jeżeli wynik kontroli oparty został na przepisach, których niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Po drugie zaś wtedy, gdy ponowna korekta wynika z wyroku wydanego po zakończeniu kontroli, który ma wpływ na ustalenia urzędników. Ten drugi przypadek dotyczył będzie raczej wyjątkowych sytuacji, np. gdy postępowanie sądowe prowadzone dla innego roku podatkowego ma wpływ na rozliczenia w roku, którego dotyczy kontrola.

PO CO TO WSZYSTKO?

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, projektowana zmiana w art. 83 ust. 1c ustawy o KAS ma na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w których uprawnienie do korekty deklaracji jest wykorzystywane do cofania ustaleń kontroli. Oznacza to, że przez wprowadzone zmiany ustawodawca chce po prostu zniechęcić podatników do kwestionowania decyzji organu kontrolującego, licząc że widmo ewentualnych konsekwencji sprawi, że nie będą oni chcieli wchodzić w spór.

CO DALEJ?

Podobną zmianę w postępowaniach dotyczących klauzuli generalnej przewiduje projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz nowa Ordynacja Podatkowa. Obecnie, podobnie jak w przypadku postępowania celnoskarbowego, w przypadku zastosowania wobec podatnika klauzuli generalnej przez ministra, ten pierwszy może złożyć dwie korekty deklaracji, chroniąc się w ten sposób przed ewentualnymi konsekwencjami, jeszcze przed wszczęciem sporu. Zgodnie natomiast z projektowanymi zmianami i w tym wypadku podatnik utraci tą możliwość i będzie zmuszony wybierać pomiędzy zgodą z organem, a ryzykowaniem ewentualnych poważnych konsekwencji. Zmianami takimi nie będzie natomiast, przynajmniej na razie, objęte normalne postępowanie podatkowe.