W dniu 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany dotkną m. in. wspólnego rozliczania się z podatku przez małżonków oraz zasad zbywania odziedziczonych nieruchomości. W przypadku podatku od osób prawnych zostanie m. in. obniżona jedna ze stawek podatku, skierowana do tzw. „małych podatników”.

 

ŁĄCZNE ROZLICZENIE RÓWNIEŻ PO TERMINIE

Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków lub preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci występowała jedynie, gdy złożenie rocznego zeznania podatkowego nastąpiło w terminie, a więc do 30 kwietnia. Zgodnie z nową ustawą nawet w przypadku spóźnienia się z zeznaniem będzie można skorzystać z preferencyjnych warunków rozliczania PIT.


MOŻLIWA WCZEŚNIEJSZA SPRZEDAŻ ODZIEDZICZONEGO MIESZKANIA

Zgodnie z przepisami, które obowiązywały do tej pory, w przypadku otrzymania w spadku nieruchomości lub praw majątkowych, spadkobierca musiał odczekać pięć lat od śmierci spadkodawcy, żeby móc sprzedać np. nieruchomość bez konieczności uiszczania podatku. Wprowadzone nową ustawą przepisy zmieniają ten termin w ten sposób, że do jego biegu wlicza się również okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę. W praktyce oznacza to, że w niektórych przypadkach spadkobierca w ogóle nie będzie musiał czekać ze sprzedażą.


ZBYCIE NIERUCHMOŚCI PO USTANIU MAŁŻEŃSTWA

Podobną zmianę nowa ustawa przewiduje również w przypadku obliczania pięcioletniego okresu umożliwiającego nieopodatkowanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych po ustaniu stosunku małżeńskiego. Zgodnie z nowymi przepisami do biegu tego terminu wliczać się będzie rok nabycia lub wybudowania nieruchomości i rok nabycia innych praw majątkowych do majątku wspólnego byłych małżonków.


POZOSTAŁE ZMIANY W PIT

Poza powyższymi, ustawa przewiduje między innymi zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, chyba że w związku ze zbyciem sprzedane grunty utraciły rolny charakter. Ponadto z dwóch do trzech lat został wydłużony okres, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika przeznaczony na własne cele mieszkaniowe jako warunek skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.
Zmianie od 2019 r. ulegną również zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu, dotyczące m. in. samochodów osobowych – o czym pisaliśmy na naszym blogu w artykule z 19 października („Samochód osobowy – zmiany w świetle podatków dochodowych”)  oraz składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.


NOWA STAWKA CIT

Jedną z największych zmian w przepisach o CIT jest wprowadzenie od 2019 r. nowej stawki, wynoszącej 9 %, dla tzw. „małych podatników” oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek ten wyniesie 9 % podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł).
Z niższej stawki podatku nie skorzystają podatnicy, do których majątku w roku utworzenia i w roku bezpośrednio po nim następującym, zostało wprowadzone przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część lub składniki majątku o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotówkach kwoty 10 tysięcy euro.  Stawki 9% nie stosuje się również do spółki dzielonej, podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część albo składniki majątku o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotówkach kwoty 10 tysięcy euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli posiadał ich udziały – w roku podatkowym podziału albo wniesienia wkładu i w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

POZOSTAŁE ZMIANY W CIT

Poza wprowadzeniem nowej stawki CIT, nowe przepisy przewidują między innymi uchylenie obowiązku publikowania informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowych grup kapitałowych w MSiG oraz poszerzenie kręgu podmiotów, których przychody zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ponadto, w sposób analogiczny do zmian w ustawie o PIT, nastąpiły również zmiany dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów i zmiany dotyczące zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Zwolnione z CIT zostało również odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.