KASY FISKALNE ONLINE

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, planowano wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online od stycznia 2019 r. Miał dotyczyć jedynie określonych branż: gastronomia, paliwa, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz usługi fitness. Przepisy o kasach fiskalnych online nie zostały dotąd uchwalone, a więc nie obowiązują jeszcze u żadnej grup sprzedawców.

Kasy fiskalne online – czyli?

Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Dane o sprzedaży będą zawierały znacznik czasowy i będą wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym. W założeniu ma to umożliwić organom weryfikacje czy przedsiębiorca ewidencjonuje prawidłową sprzedaż.

ZMIANA DEFINICJI PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

Kolejną z dotąd nie uchwalonych zmian jest wprowadzenie zmodyfikowanej definicji pierwszego zasiedlenia.

Pierwsze zasiedlenie – czyli?

Dotychczas pierwszym zasiedleniem było oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu. Chodzi w tym wypadku o ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiło co najmniej 30% wartości początkowej. Oddanie do użytkowania musi również nastąpić w wyniku czynności podlegającej opodatkowaniu.

Nowe warunki

Zgodnie z proponowanymi zmianami za pierwsze zasiedlenie uznaje się nie tylko oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po wybudowaniu lub ulepszeniu będzie traktowane jako pierwsze zasiedlenie. Pierwsze zasiedlenie nie będzie również musiało nastąpić w wyniku czynności podlegającej opodatkowaniu. W efekcie ze zwolnienia skorzysta również podmiot dokonujący zasiedlenia w ramach czynności nieopodatkowanej (np. wniesienia wybudowanej nieruchomości aportem do spółki).

Zgodnie z wykładnią TSUE

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia jest podyktowana wykładnią Trybunału Sprawiedliwości UE. (wyrok z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.).

NIP NA PARAGONIE

Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie o VAT, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej, na paragonie pojawi się NIP nabywcy. Ma to dotyczyć nabywców posługujących się numerem NIP. Umieszczenie NIP na paragonie będzie warunkiem późniejszego wystawienia faktury.

Sankcje za niestosowanie

Za niestosowanie się do nowego przepisu przewidziano sankcje. Organ podatkowy będzie uprawniony do ustalenia sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze. Urząd skarbowy, po stwierdzeniu takiego faktu, będzie zobowiązany do nałożenia kary na sprzedawcę.

Przepisy przejściowe

Przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe przepisy nie miałyby zastosowania dla sprzedaży zaewidencjonowanej przed wejściem w życie zmian.

Nie wszystkie kasy

Nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy. W związku z tym wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP będzie ograniczone wyłącznie do użytkowników tych kas , które posiadają tę funkcjonalność.

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE W VAT NIE DLA WSZYSTKICH

Zaplanowano wprowadzenie zmian dot. katalogu podatników mogących skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w ustawie o VAT.

Zwolnienie podmiotowe – czyli?

Drobni przedsiębiorcy mogą być zwolnieni podmiotowo z VAT. Dotyczy to podatników, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł.

Zwolnienie nie dla umów na odległość

Projektem nowelizacji ustawy o VAT przewiduje zacieśnienie kręgu przedsiębiorców mogących skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie ma dotyczyć podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość. Zawarcie umowy musi nastąpić bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna). Projektowany przepis wzorowany jest na definicji umowy zawartej na odległość z ustawy o prawach konsumenta.

Jakie towary?

Zmiana dotyczy wybranych kategorii towarów szczególnie wrażliwych na oszustwa. Chodzi o towary sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 26 – 28 (m.in. sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd).

Zwolnienie nie dla windykatorów

Dodatkowo zaproponowano likwidację zwolnienia podmiotowego dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Usługi te nie będą objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.