NOWY JPK_VAT

Od 1 lipca 2019 roku wdrożony zostanie nowy plik JPK_VAT. Jego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Wzór JPK

Wzór nowego pliku JPK_VAT (i ew. kolejne jego wersje) będzie dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Do nowego pliku JPK_VAT ma powstać także instrukcja wypełnienia.

Koniec załączników

Zlikwidowane zostaną odrębne załączniki do deklaracji VAT (tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT) oraz dodatkowe wnioski zawarte w obecnych deklaracjach. Załączniki i wnioski zostaną zastąpione polami wyboru (tzw. checkbox-y) zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

VAT-12 bez zmian

Zmiany nie będą dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12). Zmiany nie dotkną również pozostałych deklaracji VAT, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy. (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Termin składania JPK

Termin przesyłania JPK_VAT nie ulega zmianie. Nadal będzie to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału oddzielnie (czyli tak jak dotąd). JPK_VAT przesyłany przez takich podatników w pierwszych dwóch miesiącach danego kwartału będzie zawierał dane z ewidencji VAT za każdy miesiąc. Natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składać będzie ewidencję łącznie z deklaracją kwartalną. Część deklaracyjna powinna być zatem wypełniona danymi za cały kwartał.

Kara pieniężna

Nowością jaką wprowadzi omawiana nowelizacja będzie też nowa sankcja dla podatników VAT. Ci podatnicy, którzy prześlą JPK_VAT z błędami, których nie skorygują mimo wezwania naczelnika urzędu skarbowego. W wypadku przesłania w JPK_VAT ewidencji VAT zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym podatnik podlega karze. Kara nakładana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary musi być poprzedzone wezwaniem do przesłania w terminie 14 dni korekty JPK_VAT. Naczelnik będzie też oczywiście musiał w tym wezwaniu wskazać błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, które wymagają korekty. Jeśli podatnik nie skoryguje JPK_VAT w wyżej wymienionym terminie, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę.

ZMIANA TERMINU DLA ULGI NA ZŁE DŁUGI

W myśl obowiązujących do końca zeszłego roku regulacji wierzyciel mógł skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT gdy uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności. Nieściągalna wierzytelność musi też powstać w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju.

Wcześniejsze domniemanie

Do tej pory ustawa przewidywała domniemanie nieściągalności wierzytelności po upływie 150 dni od upływu terminu płatności. Od 1 stycznia termin ten został jednak skrócony niemal o połowę, tj. do 90 dni.
Analogiczna zmiana objęła również dłużnika zobowiązanego do skorygowania podatku VAT. Dotyczy to podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

NOWE ZASADY ZWROTU VAT

Zgodnie z uchwalonymi zmianami w ustawie o VAT uchylono obowiązek dołączania do VAT-7 wniosku o zwrot VAT. Do tej pory, chcąc uzyskać zwrot, przedsiębiorcy musieli dołączać do VAT-7 umotywowany wniosek. Obowiązek ten przysparzał przedsiębiorcom praktycznych kłopotów.. W przypadku deklaracji składanych za okres od stycznia 2019 r. nie będą musieli już tego robić.

ORGAN WYREJESTRUJE PODATNIKA

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują także zmiany w przepisach dotyczących rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestru VAT. Polegają one na dalszej modyfikacji zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników. Zmiany umożliwiają organom odmowę rejestracji lub wyrejestrowanie z rejestru w jeśli sąd wydał orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym organ podatkowy, po uzyskaniu wiedzy o orzeczeniu sądu, będzie mógł dokonać właściwych czynności bez konieczności zawiadamiania podatnika.

ZARZĄDZANIE PPK ZWOLNIONE Z VAT

Wraz z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono zmiany do art. 43 ustawy o VAT. Polegają one na zwolnieniu z VAT usług zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi.

STAWKI VAT NA TYM SAMYM POZIOMIE

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przewidują utrzymanie stawek VAT 23% i 8%. Na takim samym poziomie pozostaną również stawki zryczałtowanego zwrotu podatku od rolników ryczałtowych (7%) i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4%). Jednocześnie wprowadzony zostanie mechanizm określający termin stosowania stawek. Wskutek tego stawki VAT od 1 stycznia pozostają na obecnym poziomie, ale będzie możliwe ich obniżenie w przyszłości. Będzie to uwarunkowane spełnieniem określonych kryteriów przy zastosowaniu wskaźników określonych w ustawie.