ZASADY OPODATKOWANIA VAT BONÓW

W ramach zmiany ustawy o VAT z listopada 2018 r., od 1 stycznia opodatkowana została emisja i obrót bonami. Do ustawy wprowadzono definicję „bonu” oraz rozróżnienie bonów na bony jednego oraz różnego przeznaczenia.

Jakie bony?

W przypadku bonu jednego przeznaczenia miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług oraz kwota należnego podatku (lub podatku od wartości dodanej czy o podobnym charakterze) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług są znane w chwili jego emisji. Natomiast bon różnego przeznaczenia to każdy inny bon.

Opodatkowane bony

Od 1 stycznia opodatkowaniu podlega wydanie wyłącznie bonów jednego przeznaczenia. Wydanie takich bonów jest traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Dotyczy to także przypadku, gdy transferu bonu jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika. Podatnikiem z tytułu takiej transakcji będzie podmiot, w imieniu którego dokonano transferu. Wydanie bonów różnego przeznaczenia nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowane będzie dopiero wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za taki bon.

Opodatkowane pośrednictwo

Nowością jest to, że opodatkowaniu VAT podlegają również usługi pośrednictwa dotyczące bonu jednego przeznaczenia. Opodatkowaniu podlegają również inne usługi, takie jak między innymi dystrybucja lub promocja bonu jednego przeznaczenia.

 

NOWA MATRYCA STAWEK I WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Od początku 2020 wprowadzona zostanie nowa matryca stawek VAT. Pojawią się nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami 8% i 5%. Będą one oparte na CN (nomenklatura scalona) – dla towarów oraz PKWiU 2015 (dla usług).

Założenia zmian

Głównymi założeniami wprowadzanych zmian jest ułatwienie klasyfikowania towarów do celów określenia stawek VAT i stosowanie ujednoliconej stawki dla całych działów CN. Ponadto zmiany mają zapewnić obniżanie stawki w przypadku konieczności dokonania zmian (tzw. równanie w dół) oraz podwyższenie stawki dla niektórych towarów lub usług.

Niższe stawki

Do wybranych produktów, m.in. książek, ulotek, broszur, map i atlasów będzie można stosować 5% stawkę podatku. Stawki według nowych tabel stawek będą dotyczyć dostaw i usług wykonanych od stycznia 2020 r.

WIS

W ramach zmian wprowadzona zostaje instytucja „wiążącej informacji stawkowej” (WIS). Ma ona służyć jako instrument zapewniający podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji.

Warunki wydania

WIS będzie wydawana na wniosek podatnika, w którym podatnik zaprezentuje szczegółowy i wyczerpujący opis towaru bądź usługi. W odpowiedzi podatnik otrzyma decyzję wskazującą sposób klasyfikacji tych towarów i usług wg CN lub PKWiU. Decyzja ta jest wiążąca dla organów podatkowych w odniesieniu do danego podatnika. Ponadto podatnik będzie mógł uzyskać ochronę, analogiczną jak przy interpretacji podatkowej, w przypadku posłużenia się WIS wydaną dla innego podmiotu. Ochrona taka będzie przysługiwać jednak tylko wówczas, gdy WIS będzie dotyczyła tego samego towaru bądź usługi. W tej sytuacji chronione będą transakcje dokonane po dniu, w którym WIS zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wejście w życie

Zgodnie z projektem nowelizacja wejdzie w życie od 1 kwietnia 2019 r. Od tego momentu podatnicy będą mogli występować o wiążące informacje stawkowe. Niemniej decyzje wydane przed 1 stycznia 2020 r. będą chronić podatników dopiero po tej dacie.