WYNAGRODZENIE DLA MAŁŻONKA KOSZTEM

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom. Wartość pracy małżonka podatnika oraz jego małoletnich dzieci nadal nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże, jeżeli podatnik-przedsiębiorca wypłaci małżonkowi lub dzieciom wynagrodzenie, to będzie ono mogło zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach jego działalności.

ZMIANY DLA PRACODAWCÓW/ZLECENIOBIORCÓW

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R muszą trafić do urzędu skarbowego o miesiąc wcześniej, czyli do 31 stycznia 2019 r. Dodatkowo informacje te muszą być dostarczone do US wyłącznie w formie elektronicznej. Termin przekazania tych druków do pracownika to nadal koniec lutego. Nie zmienia się z kolei termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) – składa się je do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) należy złożyć do 28 lutego.

INNE ZMIANY W RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podatnik zdecyduje o sposobie opodatkowania przychodów z najmu (skala podatkowa lub ryczałt), dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy.

Pierwsza wpłata równoznaczna z wyborem ryczałtu

Za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu uznano wprost pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu. Jeśli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego i złoży zeznanie PIT-28, oznacza to, że dokonał wyboru.

Niekonieczna ewidencja przychodów

Nie zawsze podatnik płacący ryczałt od najmu będzie musiał prowadzić ewidencję przychodów. Brak będzie takiego obowiązku, jeśli wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej, lecz z innych dowodów. Takie dowody mogą stanowić chociażby przelewy na rachunek wynajmującego.

Exit tax

„Podatek wyjścia” już obowiązuje. Przedsiębiorcy przenoszący swój biznes za granicę zapłacą podatek od tzw. niezrealizowanych zysków.

Stawka podatku

Stawkę exit tax reguluje wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30da. Stawka ta wynosi odpowiednio 19% lub 3% wartości majątku w zależności od tego, czy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podlega przeniesienie aktywów poza granicę kraju. Jednocześnie w wyniku takiego przeniesienia Polska w całości albo części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku. Z nowym podatkiem wiąże się też zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku takich przenosin Polska traci prawo do opodatkowania aktywów finansowych.

Kiedy stosowany?

Przepisy dotyczące exit tax nie będą miały zastosowania jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 milionów złotych.