ZMIANA TERMINU ZWROTU NADPŁATY

Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty zostanie skrócony z 3 miesięcy do 45 dni.

Termin zwrotu zależny od momentu akceptacji deklaracji

Jeżeli zatem podatnik zaakceptuje na Portalu Podatkowym PIT-37 już 15 lutego, to zwrot podatku otrzyma najpóźniej w ciągu 45 dni. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, zeznanie podatkowe zostanie uznane za złożone w dniu 30 kwietnia. W związku z tym nadpłata podatku zostanie zwrócona w terminie 45 dni licząc od dnia 30 kwietnia.

WSPÓLNE ZEZNANIA PODATKOWE

Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, którzy złożą wspólne zeznanie podatkowe po terminie, nie utracą prawa do wspólnego rozliczenia podatku. Do tej pory, preferencja jaką jest wspólne rozliczenie była dopuszczalna tylko w przypadku, jeżeli zeznanie podatkowe zostało złożone w terminie.

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY – TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przedłużono termin do złożenia zeznania podatkowego do końca lutego. Ta zmiana nastąpi jednak dopiero w rozliczeniu za rok 2019, czyli w stosunku do zeznań składanych w roku 2020.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/ULGA MIESZKANIOWA

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeżeli nieruchomość została zbyta przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego jej nabycia lub wybudowania. Zasada ta dotyczy sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą. Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje modyfikacje tego terminu.

Zmiana terminu dla spadkobierców

W nowelizacji doprecyzowano początek biegu terminu. W przypadku spadkobierców liczy się on od wybudowania nieruchomości lub nabycia prawa do niej przez spadkodawcę.

Inny termin również po ustaniu wspólności

Modyfikacji uległ również sposób obliczania okresu umożliwiającego nieopodatkowanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości po ustaniu wspólności małżeńskiej. W przypadku takiej sprzedaży okres pięcioletni liczony jest od dnia nabycia lub wybudowania nieruchomości w majątku wspólnym.

Dłuższy okres na wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe

Okres na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe został przedłużony z 2 do 3 lat.

JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRATY

Zmianie uległy również zasady odliczenia przez podatnika strat z działalności gospodarczej, powstałych od początku 2019 r.

Odliczenie jednorazowe lub rozłożone

Podatnik będzie mógł rozliczyć stratę w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. W takim wypadku jednak kwota obniżenia, w którymkolwiek z tych lat, nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Podatnik będzie mógł jednak także odliczyć stratę jednorazowo, w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych.

Kiedy odliczenie jednorazowe?

W wypadku odliczenia jednorazowego kwota odliczenia nie może przekroczyć 5 milionów złotych. Jeśli strata jest wyższa, nieodliczona kwota może zostać rozliczona w pozostałych latach (z tego pięcioletniego okresu). Kwota rozliczanej straty w takim przypadku nie może jednak przekroczyć w którymkolwiek z tych lat 50% wysokości straty.