CENY TRANSFEROWE

Na mocy nowelizacji ustaw o PIT i CIT, weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. Zmiany obowiązują od początku 2019 roku.

Definicja podmiotów powiązanych

Ustawa zmieniająca precyzuje definicję podmiotów powiązanych. Jako istotny czynnik kreujących powiązania między podmiotami wskazano m.in. „wywieranie znaczącego wpływu”.

Próg powiązań właścicielskich

W aspekcie powiązań właścicielskich zachowany został próg 25%, jednak odnosić się on będzie do szerszego spektrum stosunków prawnych mogących kreować powiązania. Chodzi o udział w kapitale, prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających. Chodzi również o udział w zyskach, majątku lub tzw. eskepktatywy, w tym jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne. Zmieniona została również definicja powiązań pośrednich. Udział pośredni określa się również jako sumę wielkości wszystkich pośrednio posiadanych udziałów lub praw w podmiocie.

Zmiana obowiązków dokumentacyjnych

Ustawa przewiduje zmianę progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, a także samego mechanizmu określenia progów. Wprowadzana regulacja określa obowiązek sporządzenia dokumentacji local file jedynie na podstawie wartości danej transakcji kontrolowanej. Nie uzależnia się obowiązku dokumentacji cen transferowych od przekroczenia progów dla przychodów lub kosztów (2 mln euro dla local file). Odchodzi się również od określania progu istotności transakcji na podstawie wartości przychodów podatnika.

Dwie wartości progów transakcyjnych

Na potrzeby określenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych określono dwie wartości progów transakcyjnych – 2 oraz 10 mln złotych netto. Progi te odnosić się będą do wartości transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze. Jednorodny charakter należy zaś rozumieć jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych.

Zmiany dot. master file

Ustawa zmieniająca modyfikuje obecne regulacje w zakresie sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych (master file). Nowelizacja wprowadza ten obowiązek dla podmiotów powiązanych, należących do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane przychody takiej grupy muszą przy tym przekroczyć 200 mln złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową

Zmiana obowiązków dokumentacyjnych odnosi się również do transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Chodzi o podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Podatnicy muszą sporządzić lokalną dokumentację, jeżeli łączna kwota z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym przekracza 100 tys. złotych.

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji

Ustawa zmieniająca wydłuża termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Termin został wydłużony do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń

Ustawa zmieniająca wprowadza uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Wprowadzenie dodatkowych możliwości w zakresie ustalania ceny rynkowej

Wprowadzone regulacje umożliwiają stosowanie innych metod kalkulacji ceny transferowej (oprócz pięciu metod podstawowych). Umożliwi to organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.

Nowoczesne raportowanie cen transferowych

Wprowadza się nowy wzór dokumentu, który zastąpi składane obecnie formularze CIT-TP lub PIT-TP. Do składania raportu o cenach transferowych zobowiązano podmioty powiązane sporządzające lokalną dokumentację cen transferowych. Do składania raportu zobowiązano również podmioty realizujące transakcje kontrolowane między podmiotami krajowymi. Podmioty te są zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji jeśli nie korzystają ze zwolnień przewidzianych ustawami oraz nie poniosły straty. Informacje o cenach transferowych mają być przekazywane do Szefa KAS, w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przekazywanie informacji ma się odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wg wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.