CO NOWEGO W CIT?

Od tego roku obowiązuje nowa stawka CIT, wynosząca 9%. Dotyczy ona tzw. małych podatników. O nowej stawce pisaliśmy szerzej w naszym artykule nt. „Zmiany w ustawach o PIT i CIT”. Analogicznie do ustawy o PIT, zmianie uległy również zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. W tym temacie odsyłamy do naszego artykułu nt. „Samochód osobowy – zmiany w świetle podatków dochodowych”. Ponadto uchylono obowiązek publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy. Poszerzono również (z wyjątkami) krąg podmiotów, których przychody zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Teraz do tego kręgu zaliczają się również domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zwolniony z podatku dochodowego został również dochód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Podatek u źródła – nowy model rozliczania

Od początku 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące pobierania podatku u źródła (ang. withholding tax, czyli WHT). WHT pobierany jest od płatności transgranicznych, pomiędzy podmiotami o innej rezydencji podatkowej. Co prawda podatnikami w wypadku tego podatku są zagraniczne osoby prawne, ale to polskie firmy są jego płatnikami. W istocie zatem często to polscy płatnicy CIT są ekonomicznie obciążeni WHT.

Sposoby na uniknięcie WHT

Do końca 2018 roku polscy płatnicy, w przypadku transakcji objętych WHT, mogli skorzystać z jednej z kilku opcji. Po pierwsze mogli skorzystać z niższej stawki podatku, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i krajem kontrahenta. Po drugie, mogli uniknąć płacenia WHT w ogóle, korzystając ze zwolnienia przewidzianego przepisami ustaw o CIT i PIT. Właśnie ta druga kwestia uległa zmianie z początkiem 2019 r.

Granica 2 mln złotych

Gdy kwota wypłat płatnika na rzecz podatnika przekroczy w danym roku podatkowym 2 miliony złotych, nie będzie możliwości zastosowania zwolnienia. Do wysokości kwoty 2 milionów złotych obowiązywać będą dotychczasowe zasady płatności (poboru) podatku u źródła. Płatnik, który przekroczy wspomnianą kwotę zobowiązany będzie do obliczenia, pobrania i wpłaty do organu podatku stosując stawki przewidzianej w ustawie. W związku z tym płatnik będzie zobowiązany do zapłaty stawki 20% (CIT) lub 19% (PIT). Innymi słowy, płatnik nie będzie mógł skorzystać z preferencji wynikających z przepisów ustaw dochodowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zamiast zwolnienia zwrot

Płatnik będzie musiał wpłacić podatek od nadwyżki przekraczającej 2 mln złotych, a następnie wystąpić o zwrot podatku do organu podatkowego. Z wnioskiem o zwrot wpłaconego podatku może wystąpić płatnik, podatnik lub jego pełnomocnik, w zależności kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku. Jeżeli płatnik z własnych środków wpłacił podatek wówczas to on ma prawo wystąpić do organu o zwrot. Jeśli natomiast podatek został pokryty przez podatnika wówczas to podatnik lub jego pełnomocnik mogą wystąpić do organu o zwrot. W praktyce trudno jednak wyobrazić sobie kontrahentów zagranicznych występujących do polskich organów podatkowych z wnioskiem o zwrot podatku. Tym bardziej, że termin ten wynosi 6 miesięcy.

Skomplikowana procedura

Sama procedura złożenia wniosku i zwrotu podatku będzie skomplikowana i długotrwała. Przepisy obligują bowiem już na etapie starań o zwrot podatku do złożenia wielu dokumentów. Wśród tych dokumentów znajdą się m.in.: certyfikat rezydencji i oświadczenie podatnika, że posiadaniu statutu rzeczywistego odbiorcy świadczenia wraz z uzasadnieniem. Ponadto należy przedłożyć umowy i faktury, na podstawie których dokonano płatności oraz dokumenty potwierdzające dokonanie rozliczeń.

Termin zwrotu

Co do zasady, zwrot podatku powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy. Gdy jednak okoliczności zwrotu będą budzić wątpliwości, wówczas organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Celem takiego postępowania będzie weryfikacja zasadności zwrotu (a więc okres zwrotu może być wydłużony w zasadzie bezterminowo).