W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian, które ustawa ma na celu wprowadzić, znajdują się modyfikacje zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych dotyczących samochodów osobowych będących własnością lub używanych przez przedsiębiorców na podstawie umów leasingu, najmu czy dzierżawy.

 

MOTYWY ZMIAN

Z uzasadnienia projektu wynika, że zaproponowane zmiany mają na celu ujednolicenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w stosunku do ustawy o VAT, ponieważ uzależnia ona wysokość odliczanego VAT od tego, czy samochód osobowy wykorzystywany jest na cele prywatne, a zdaniem rządzących nie ma przeciwskazań, aby inne reguły obowiązywały przy podatkach dochodowych. Drugą sferą harmonizacji jest upodobnienie zasad rozliczania kosztów nabywania samochodów osobowych na własność do zasad rozliczania kosztów z tytułu korzystania z samochodów na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak najem, dzierżawa czy leasing.

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

Projekt nie zakłada zmian w zakresie możliwości zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatków na eksploatację samochodu używanego, wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ma dotyczyć limitowania zaliczania kosztów eksploatacyjnych w przypadku mieszanego modelu korzystania z samochodu. Tak zwane użytkowanie mieszane polega na używaniu samochodu firmowego także do celów prywatnych. Zgodnie z planowanymi zmianami, podatnik nieprowadzący ewidencji przebiegu pojazdu będzie mógł odliczyć 75 % kosztów eksploatacyjnych korzystania z pojazdu. Limit nie dotyczy opłat z tytułu umowy leasingu, dzierżawy czy najmu, z wyłączeniem ewentualnej części raty stanowiącej koszty eksploatacyjne. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie będą zobowiązane osoby, które nie są uprawnione do naliczania podatku VAT.

PODWYŻSZONA WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO ODPISU ZUŻYCIA SAMOCHODU OSOBOWEGO, WPROWADZENIE LIMITU DO LEASINGU OPERACYJNEGO

Ustawa podwyższa z równowartości 30 tys. euro w przypadku samochodu elektrycznego oraz z 20 tys. euro w przypadku pozostałych samochodów na kolejno 225 tys. zł oraz 150 tys. zł limity łącznych odpisów amortyzacyjnych dotyczących kosztów nabycia samochodów osobowych. Podwyższenie limitów zostało skorelowane z wprowadzeniem limitów rozliczania kosztów z tytułu umów leasingu operacyjnego, dzierżawy czy najmu lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem jest używanie samochodu osobowego. Zatem rozliczyć będzie można kwotę w takiej wysokości w jakiej pozostaje kwota 150 tys. (w przypadku samochodu nie-elektrycznego) do wartości samochodu. Wartość samochodu, o której powyżej, obejmuje kwotę podatku VAT, do której nie przysługuje przedsiębiorcy zwrot lub obniżenie kwoty podatku. Limitowaniu nie podlegają składki na ubezpieczenie pojazdu, poza składkami AC.

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotychczas uprawnionymi do zaliczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodu prywatnego (niezaliczonego w poczet środków trwałych przedsiębiorstwa) do kosztów uzyskania przychodu, byli przedsiębiorcy, którzy prowadził ewidencję przebiegu pojazdu. Wydatki zaliczane w poczet kosztów uzyskania przychodu nie mogły przekroczyć kwoty wynikającej z tzw. kilometrówki tj. liczby zewidencjonowanych kilometrów pomnożonej przez odpowiedni, ustalony normatywnie wskaźnik. Omawiany projekt zakłada uproszczenie zasad rozliczenia wskazanych kosztów eksploatacyjnych, bowiem zakłada możliwość zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatków w wysokości 20 % wszystkich poniesionych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu.

BRAK MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA STAWKI AMORTYZACYJNEJ W LEASINGU OPERACYJNYM

Ustawa przewiduje wyłączenie możliwości zmiany stawki amortyzacyjnej samochodów osobowych przez finansujących w umowie leasingu operacyjnego. Zmiana dotyczy zarówno ustawy o PIT, jak i o CIT. Podatnicy zostaną pozbawieni tej możliwości wobec samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2019 r.. Zatem przedsiębiorcy nie będą mogli dostosować stawki amortyzacyjnej do wyniku finansowego w danym roku obrotowym.

WEJŚCIE ZMIAN

Proponowany termin wejścia w życie opisanej nowelizacji to 1 stycznia 2019 roku.