Rezygnacja członka zarządu sp. z o.o. i spółki akcyjnej

Rezygnacja członka zarządu sp. z o.o. i spółki akcyjnej

Obecnie nie budzi już żadnych wątpliwości to, że rezygnacja członka zarządu jest czynnością jednostronną i nie wymaga zatwierdzenia ze strony innych organów spółki. Poważnym problemem praktycznym, z którymi borykano się w praktyce, była kwestia komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji złożone niewłaściwemu adresatowi nie wywierałoby skutków prawnych, co zarówno dla samego zainteresowanego, jak i dla spółki mogłoby stanowić istotne ryzyko.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie dostarczają niestety w powyższym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, dlatego w praktyce obrotu prawnego i w orzecznictwie sądowym zarysowały się aż trzy odmienne stanowiska.

(1) Według pierwszego poglądu oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowanej funkcji powinno być złożone członkowi zarządu lub prokurentowi zgodnie z art. 205 § 2 lub art. 373 § 2 KSH.

(2) Drugie stanowisko wskazuje z kolei, że oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowanej funkcji powinno być złożone radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 210 § 1 KSH, a w spółce akcyjnej zgodnie art. 379 § 1 KSH.

(3) Wreszcie zgodnie z trzecią interpretacją oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowanej funkcji powinno być złożone organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

Z względu na wskazane wyżej rozbieżności w interpretacji przepisów, Sąd Najwyższy (działając na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego) podjął w dniu 31 marca 2016 roku (sygn. akt III CZP 89/15) uchwałę w składzie siedmiu sędziów (zwykły skład sądu obejmuje trzy osoby), która wskazała na pierwsze stanowisko jako właściwe.

W zakresie dotyczącym rezygnacji członków zarządu, spółkę kapitałową reprezentuje zarząd lub prokurent zgodnie z art. 205 § 2 i art. 373 § 2 KSH („Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta” – tzw. reprezentacja bierna). Powyższe dotyczy także przypadku, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego albo gdy składają ją jednocześnie wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego, a spółka nie ma prokurenta. Jedynie wówczas gdy wspólnik któremu przysługują wszystkie udziały lub który jest jedynym wspólnikiem, a udziały przysługują jemu i spółce, oświadczenie o rezygnacji wymaga formy aktu notarialnego (zgodnie z prawem notariusz o dokonaniu czynności prawnej zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego).

Więcej na temat formy złożenia oświadczenia o rezygnacji, możliwości złożenia rezygnacji z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz innych spraw dotyczących powoływania i odwoływania organów spółek handlowych:

Michał Górecki, Radca Prawny

m.górecki@i-dgp.com