zawiadomienia KNF o transakcjach na akcjach emitowanych przez spółkę publiczną
zawiadomienia KNF o transakcjach na akcjach emitowanych przez spółkę publiczną

 Zawiadomienia KNF o transakcjach na akcjach emitowanych przez spółkę publiczną

Stan prawny po 3 lipca 2016 roku, czyli wejściu w życie regulacji MAR.

Osoby pełniące obowiązki zarządcze w spółce publicznej oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają spółkę publiczną oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych tej spółki publicznej. Bardzo istotną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest regulacja mówiąca o tym, że to osoba blisko związana z osobą zarządzającą ma obowiązek powiadamiania. Wcześniej obowiązek ciążył na osobie zarządzającej, czyli traktowało się transakcję osoby blisko związanej, jakby była dokonana przez osobę zarządzającą. To istotnie ułatwiało zarządzanie przebiegiem tych informacji i dyscyplinowaniem przez spółkę publiczną swoich zarządów i rad nadzorczych. Obecnie osoba blisko związana z osobą zarządzającą nie ma obowiązków jej zawiadamiania, lecz komunikuje bezpośrednio do KNF i spółki publicznej. Spółki publiczne nie mają zazwyczaj kontaktu z tymi osobami, więc trudno im będzie chociażby przypominać o tych obowiązkach.

Jednocześnie zmienił się sposób liczenia limitu transakcji od którego wchodzi się w obowiązek informacyjny. Próg 5 tys. EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego wprawdzie pozostał, jednak teraz po osiągnięciu tego progu należy powiadamiać o każdej następnej transakcji, nawet na 1 akcję, co na pewno przysporzy sporo kłopotów spółkom publicznym, ich akcjonariuszom i doradcom. Obecnie termin na ww. powiadomienie jest dość krótki i wynosi maksymalnie 3 dni robocze po dniu transakcji, aczkolwiek najbardziej właściwym wypełnieniem tego obowiązku jest niezwłoczne powiadomienie. W niekorzystnej sytuacji jest tutaj spółka publiczna, która powinna opublikować raport bieżący z informacją o transakcji w tym samym terminie. Czyli w sytuacji, gdy akcjonariusz powiadomi o transakcji pod koniec 3 dnia roboczego, spółka powinna przygotować i wysłać komunikat niemal natychmiast.

Kto jest zobowiązany do wysyłania komunikatów o transkacjach?

Osobami zobowiązanymi do wypełniania ww. obowiązków są: członek organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego spółki publicznej, osoba pełniąca funkcje kierownicze o stałym dostępie do informacji poufnych oraz uprawniona do podejmowania decyzji zarządczych, małżonkowie lub partnerzy tych osób, dzieci będące na utrzymaniu, inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym prze co najmniej 1 rok, a także osoby prawne, grupy przedsiębiorstw, spółki osobowe istotnie powiązane z ww. osobami.

Jak widać, lista osób objętych regulacją zawiera osoby fizyczne związane rodzinnie lub osoby prawne związane biznesowo. Nowością jest również, że osoba pełniąca obowiązki zarządcze ma obowiązek przekazać spółce publicznej listę osób blisko związanych w stosunku do siebie i taką listę aktualizować. Osoby blisko związane muszą podać w swoim zawiadomieniu zarówno swoje imię i nazwisko, jak i osoby pełniącej obowiązki zarządcze, dla której są osobą blisko związaną. Dzisiaj spółka publiczna nie może już ukryć imienia i nazwiska osoby dokonującej transakcji, co było możliwe do 2 lipca 2016 roku.

Więcej na temat formy i trybu zawiadamiania osób powiązanych ze spółką publiczną o transakcjach na akcjach spółki publicznej:

Piotr Grzesiak, Corporate Finance

p.grzesiak@i-dgp.com