Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemców

Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemców

Stopniowo zaczynają obowiązywać w Polsce przepisy zmienionej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do 1 stycznia 2017 r. jest czas na gruntowne zapoznanie się z ustawą, kiedy to wchodzi w życie ostatnia grupa przepisów, w tym ta dotycząca wysokości i sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Ważna zmiana już obowiązuje – ustawa objęła swoimi przepisami zleceniobiorców a dokładnie mówiąc przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi. Stawki godzinowe określone jako minimalne wynagrodzenie obowiązywać będą również pracowników ze wschodu zatrudnionych coraz powszechniej w polskich przedsiębiorstwach, zarówno na zasadzie tzw. “oświadczenia” jak i na zasadzie pozwolenia na pracę.

Do ciekawej sytuacji dojdzie zaś wtedy, gdy cudzoziemiec zatrudniony jest na podstawie umowy przewidującej wynagrodzenie akordowe. Mimo bowiem nie wypracowania odpowiedniej normy akordowej uprawniającej do wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, pracownik który przepracował kilka godzin nawet poniżej przyjętego progu wydajności, będzie musiał otrzymać minimalną stawkę odpowiednią do przepracowanego czasu pracy.

Rodzić się zatem może podejrzenie, że nowe przepisy mogą działać demotywująco w systemie akordowym, bądź doprowadzić do ograniczenia jego stosowania. Pamiętać bowiem należy, że nie można wyłączyć w umowie stosowania nowych minimalnych godzinnych stawek wynagrodzenia, nawet przyjmując dające pracownikowi większe szanse na wyższe wynagrodzenie rozliczenie akordowe. Jest to tylko jedna z kilku istotnych zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców i jedno z wielu nowych wyzwań dla przedsiębiorców.

Więcej na temat przepisów związanych z zatrudnieniem obcokrajowców i systemem akordowym oraz innych spraw dotyczących zmian związanych z ustawowym minimalnym wynagrodzeniem:

Paweł Doniec, Radca Prawny DGP

p.doniec@i-dgp.com