informacja poufna w spółce publicznej
informacja poufna w spółce publicznej

Informacja poufna w spółce publicznej

Regulacji MAR w dniu 3 lipca 2016 roku wprowadziła nową, ogólną definicję informacji poufnej dla spółek publicznych (artykuł 7 regulacji). Od tego dnia każda spółka notowana na rynku regulowanym oraz NewConnect będzie musiała samodzielnie zdecydować co jest informacją poufną, a co nią nie jest. W zależności od specyfiki spółki, dla jednej dana informacja może być uznana za poufną a dla innej będzie to informacja nie generująca żadnych restrykcji.

Informację poufną obejmują (…) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji.

W związku z powyższym zapisem, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, etap pośredni może być uznany za informację poufną. Jest to jedna z kluczowych zmian w podejściu do informacji poufnej. W dotychczasowej praktyce, aby uznać informację za poufną spółki czekały na końcowy efekt, czyli np. obustronne podpisanie umowy. Dzisiaj wystarczy wysokie prawdopodobieństwo jej zawarcia.

Obecnie wypełnianie obowiązków informacyjnych ma być bardziej zindywidualizowane. Każda spółka powinna stosować swoją miarę istotności umów, zmian aktywów, wyniku i wszelkich innych wydarzeń. Nie można już mechanicznie posługiwać się zamkniętym katalogiem zdarzeń kwalifikujących do ujawnienia. Zaleca się przeprowadzenie analizy, co w ocenie zarządu ma lub może mieć wpływ na kształtowanie się wyniku, perspektyw, a dalej ceny akcji, a także co miało wpływ na ceny akcji podobnych spółek na NewConnect w przeszłości.

Spółka publiczna powinna ujawnić informację poufną niezwłocznie. Nie obowiązuje już zapiso terminie 24 godzinnym od powzięcia informacji. Obecnie może to robić wyłącznie poprzez system ESPI.

Więcej na temat identyfikacji informacji poufnej i sposobu jej ujawniania:

Piotr Grzesiak, Corporate Finance

p.grzesiak@i-dgp.com