Ustawodawca postanowił ulżyć przedsiębiorcom wprowadzając dodatkowe preferencje w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W mediach głośno ostatnio o nowym „małym ZUS” i obowiązku dokonania zgłoszenia nowego kodu ubezpieczenia w terminie do 8 stycznia. Czym tak naprawdę jest nowy „mały ZUS” i jak ma się do dotychczasowej preferencji znanej przedsiębiorcom pod określeniem „małego ZUS”? Kto może skorzystać z nowej ulgi? O tym przeczytają Państwo w naszym artykule.

 

Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne

W ostatnim czasie ustawodawca wprowadza kolejne rozwiązania w zakresie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, mające ograniczyć szarą strefę oraz zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszając nakładane na nich obciążenia publicznoprawne. Przykładem powyższego jest m.in. wprowadzona w ubiegłym roku tzw. „ulga na start”, zwalniająca przedsiębiorców z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy wykonywania działalności lub po upływie co najmniej pięć lat od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Dotychczasowy „mały ZUS” to teraz tzw. „preferencyjne składki”

Wyżej wspomniana ulga na start, w połączeniu z istniejącymi już wcześniej preferencjami przy ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej (określanymi dotychczas jako tzw. „mały ZUS”) istotnie poprawiła sytuację przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność.

Słowem przypomnienia, dotychczas określeniem „mały ZUS” opisywana była możliwość opłacania przez przedsiębiorcę obniżonego świadczenia w okresie pierwszych dwóch lat od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, tj. przyjęcia za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty, nie niższej jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Możliwość skorzystania z tej preferencji jest wyłączona w przypadku osób, które (i) prowadziły pozarolniczą działalność w okresie ostatnich 5 lat przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej lub / oraz (ii) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Obecnie, jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyżej opisane rozwiązanie nazywane jest okresem „preferencyjnych składek”.

Nowy „mały ZUS” – kto i ile zaoszczędzi

W ostatnim tygodniu w mediach zaczęły pojawiać się artykuły alarmujące o potrzebie dokonania zgłoszenia do ZUS z nowym kodem ubezpieczenia przez osoby chcące skorzystać z nowej ulgi, „tzw. małego ZUS”. Użycie tego pojęcia w nowym zupełnie kontekście wprowadza lekką dezorientację wśród młodych przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nowa preferencja przyznana przez ustawodawcę przedsiębiorcom w żaden sposób nie jest powiązania z dotychczasowym „małym ZUS”. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą w okresie pierwszych 24 miesięcy działalności korzystać z przyznanego im prawa do niższego wymiaru składek. Dodatkowo, po zakończeniu tego bardzo preferencyjnego okresu, przedsiębiorcy, w zależności od uzyskanego przychodu za ostatni rok kalendarzowy, będą mogli skorzystać z prawa do obniżonej składki, nazywanego obecnie przez media oraz sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych „małym ZUS”. Oszczędności zależeć będą od wysokości przychodu przedsiębiorcy w ubiegłym roku. Z uwagi na skomplikowany charakter obliczeń, do ustalenia wysokości składek „małego ZUS” zostały zarówno opublikowane instrukcje ZUS, jak i został udostępniony specjalny kalkulator umożliwiający proste wyliczenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (dostępny pod adresem http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg).

Dla skorzystania z tego nowego preferencyjnego „małego ZUS” w 2019 roku należy spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • uzyskać przychód z działalności gospodarczej w 2018 roku w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63.000 złotych w przypadku prowadzenia działalności przez cały rok (w przypadku prowadzenia działalności tylko przez część roku limit ten należy proporcjonalnie obniżyć).

Z nowego „małego ZUS” nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w poprzednim roku kalendarzowym (2018) prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne (dotychczasowy „mały ZUS”),
  • w poprzednim roku kalendarzowym stosowały przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
  • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • prowadziły pozarolniczą działalność jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe.

Zgodnie z ustawą, niższą podstawę wymiaru składek w ramach „małego ZUS” można stosować dłużej niż przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z nowego „małego ZUS” należy dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.,
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z nowego „małego ZUS”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca zgłoszenia w celu skorzystania z nowej ulgi „mały ZUS” dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-.