W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian, które ustawa ma na celu wprowadzić, znajdują się modyfikacje zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych dotyczących samochodów osobowych będących własnością lub używanych przez przedsiębiorców na podstawie umów leasingu, najmu czy dzierżawy.   MOTYWY ZMIAN Z ...
Read More
Dzięki luce we wprowadzonych w lipcu bieżącego roku do ustawy o VAT przepisach o podzielonej płatności, dłużnicy podatkowi (i nie tylko) mogą w prosty sposób uniknąć egzekucji. Z mechanizmu split paymentu może skorzystać przedsiębiorca, który zalega z płatnościami na rzecz kontrahentów lub nie uregulował na czas podatków lub składek ZUS, o ile jego zaległość nie dotyczy podatku VAT.   SPLIT PAYMENT Mechanizm podzielonej płatności polega na zastosowaniu w transakcjach business ...
Read More
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące prowadzenia akt pracowniczych. Pracodawcy będą mogli przechowywać dokumenty pracownicze przez krótszy okres czasu (10 lat) oraz decydować, czy chcą prowadzić akta pracownicze w postaci papierowej, czy elektronicznej.   Skrócenie okresu przechowywania Aktualnie pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres nie krótszy niż 50 lat. Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. skrócą ten okres do ...
Read More
Zgodnie z projektem nowej Ordynacji Podatkowej, będącym obecnie w trakcie konsultacji, zmianie mają ulec zasady ściągania należności podatkowych niewypłacalnych dłużników podatkowych od osób trzecich, którym obecnie organ podatkowy może wymierzyć niezapłacony podatek bez względu na ich sytuację czy wpływ na powstanie długu podatkowego.   OBECNE PRZEPISY – BEZWZGLĘDNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, za długi podatkowe danej osoby odpowiadają również osoby trzecie, o ile spełnione są przesłanki, wymienione w ...
Read More
Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – nowe obowiązki, wyższe kary Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. IV Dyrektywę AML (anti-money-laundering) Parlamentu Unii Europejskiej. Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy, jednak to nie koniec zmian, bowiem PE już opublikował projekt V Dyrektywy AML.   OBOWIĄZKI PEP (POLITICALLY EXPOSED PERSONS) Nieuniknione w ...
Read More
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. IV Dyrektywę AML (anti-money-laundering) Parlamentu Unii Europejskiej. Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy, jednak to nie koniec zmian, bowiem PE już opublikował projekt V Dyrektywy AML.   INSTYTUCJE OBOWIĄZANE ENUMERATYWNE WYLICZENIE Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy wymienia enumeratywnie art. 2 Ustawy. Katalog jest ...
Read More
11 maja bieżącego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw, który wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE dotyczącą ochrony niejawnego know-how i niektórych informacji handlowych.   Zmiana w art. 11 UZNK Przede wszystkim zmianie ulega definicja czynu nieuczciwej konkurencji. W wyniku projektowanych zmian ma dotyczyć nie tylko ujawniania lub wykorzystania, ale też samego pozyskania informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zwłaszcza ...
Read More
W dniu 11 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w spotkaniu o tematyce upadłościowej i restrukturyzacyjnej: "Bankructwo oraz jak się przed nim zabezpieczyć", zorganizowanym przez Krakowski Klub ASBiRO. Jako zaproszeni prelegenci z przyjemnością opowiedzieliśmy uczestnikom spotkania o tym, jak radzić sobie z dłużnikami wyprowadzającymi majątek, jak samemu nie zostać posądzonym o działanie na szkodę wierzycieli, zaprezentowaliśmy również szereg rozwiązań prawnych zarówno dla podmiotów zmagających się z problemami finansowymi, jak też dla ...
Read More
Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych. Najważniejszą zmianą jest skrócenie terminu przedawnienia. Zróżnicowano również pozycję konsumenta i przedsiębiorcy. NOWY OGÓLNY TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Ustawodawca skrócił ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym roszczenia przedawniać się będą z końcem roku kalendarzowego. Wyjątek: Koniec terminu przedawnienia roszczeń przedawniających się krócej niż 2 lata pozostaje bez zmian. Przykład: Roszczenie z tytułu rękojmi o ...
Read More
To są prywatne dramaty. Ktoś poświęcił kawałek swojego życia, harował jak wół przez kilka lat, a później traci wpływ na losy firmy. Ludzie zazwyczaj się takimi rzeczami nie chwalą – mówi Michał Górecki, radca prawny specjalizujący się w tematyce start-upów. Tłumaczy na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z funduszem VC, aniołem biznesu albo kontrahentem, by nie narazić się na kłopoty. Piotr Rosik: Zdarza się, że założyciele startupów zawierają z ...
Read More